315-729-3903

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

กำหนดการ ผอ.กองคลัง ::

(604) 737-0637
ส่งข้อมูลรายการชำระเงินประกันสัญญา(ข้อมูลเก่า)
3606548024

ชพค. - ชพส. ::

ชพค.

ยอดเงิน ชพค. - ชพส.

ประจำเดือน พฤศจิกายน

572.00 บาท

ชพส.

303.00 บาท

ดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลปี 2561

เดือน ชพค. ชพส.
มกราคม 554.00 276.00
กุมภาพันธ์ 578.00 300.00
มีนาคม 627.00 315.00
เมษายน 495.00 251.00
พฤษภาคม 567.00 296.00
มิถุนายน 552.00 269.00
กรกฎาคม 571.00 282.00
สิงหาคม 582.00 314.00
กันยายน 546.00 257.00
ตุลาคม 648.00 335.00
พฤศจิกายน 572.00 303.00
ธันวาคม 0.00 0.00
รวม

6,292.00

3,198.00

E-Service ::


ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ::

419-759-6125


ระบบสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ ::

(407) 881-0565


ระบบสารสนเทศด้านบริหารทั่วไป ::ระบบบริหารจัดการงานพัสดุ


วิดีโอแนะนำสาระจากกรมบัญชีกลาง ::

เพิ่มเติม »

แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าทำเนียม::


ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การโอนเงินค่าตอบแทนการสอน / ค่าดำเนินงานพิเศษ / อื่นๆ ::

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา ::

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แจ้งมติต่างๆ ::

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541
 • เพิ่มเติม »

 • ข้อบังคับตามมติสภาฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • ข้อบังคับฯ เรื่อง การบริหารงานบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนมีนาคม-2560
 • แจ้งการออกข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ-คณะกรรมการติดตาม-ตรวจสอบ-และประเมินผลฯ
 • แจ้งการออกข้อบังคับตามมติสภาฯ การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 2559
 • อ่านต่อ »

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ระเบียบตามมติสภาฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2560
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-ฉบับเดือนมีนาคม-2560
 • ระเบียบ กค. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 • อ่านต่อ »

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2561
 • การจัดลำดับการหักเงินเดือนฯของบุคลากรเพื่อชำระหนี้ให้หน่วยงานต่างๆ 2561
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ
 • การใช้ระบบรายงานการเดินทางไปราชการ-ฝึกอบรม
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
 • อ่านต่อ »

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ
 • การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
 • ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 • บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดฯ
 • แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ฯ-ทายาทได้รับเงินฯบำเหน็จบำนาญฯ
 • อ่านต่อ »

 • แจ้งมติคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น-ประเภททั่วไป
 • แจ้งการออกระเบียบตามมติสภาฯ-การรับเงิน-การเก็บรักษาเงินฯ
 • แจ้งการออกระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ-ค่าตอบแทนกรรมการด้านวิชาการ
 • แจ้งการออกระเบียบตามมติสภาฯ-การจ้าง-การจ่ายค่าจ้างฯ-สำหรับอธิการบดี
 • แจ้งการออกข้อบังคับตามมติสภาฯ-การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย-2559
 • อ่านต่อ »

  ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญาตรี ::

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ::

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ::

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม3
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม2
 • รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม1
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ::

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

 • ประกาศขายทอดตลาด ::  เอกสารเผยแพร่ ::

  ประมวลภาพ ::
  ประเมินความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::

  สถานะผู้เยี่ยมชม:
  บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บุคคลภายนอก

  ความพึงพอใจ:
  ดีมาก ดี
  ปานกลาง พอใช้
  ควรปรับปรุง

  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น:

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

  หน่วยงานภายในกองคลัง ::

  สถิติผู้เข้าชม ::

  วันนี้
  73 คน
  เมื่อวาน
  212 คน
  เดือน ต.ค.
  2,978 คน
  ทั้งปี 2561
  34,899 คน
  ทั้งปี 2560
  18,390 คน

  - เริ่มนับ กรกฎาคม 2559 -